جام دیجیتال رفسنجان

اولین دوره مسابقات جام دیجیتال به همت شهرداری رفسنجان

جدول گروهی اول جدول گروهی دوم جدول حذفی مسابقات نیمه نهای و نهایی